Arbetsmiljöbevakning

Enligt arbetsmiljölagen likställs studenter med anställd personal. Arbetsmiljö handlar därför om förhållandena för både medarbetare och studenter på arbetsplatsen. I LiU:s arbetsmiljöpolicy står att LiU ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats med en god fysisk och psykosociala arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska vårdas och utvecklas i den dagliga verksamheten i god samverkan mellan ledning, medarbetare och studenter för att förhindra ohälsa eller skada. Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla på arbetsplatsen och i studiemiljön.


Arbetsmiljöutskottet

En av Consensus allra viktigaste uppgifter är att bevaka din arbetsmiljö så att den håller rätt kvalitet och är så bra som den möjligtvis kan bli! Detta gör vi bland annat genom Consensus arbetsmiljöutskott. Arbetsmiljöutskottet består av Consensus Centrala arbetsmiljöombud (CAMO) som är utskottets ordförande. En ledamot ur Consensus styrelse samt arbetsmiljöombud (AMO) från alla sektioner. Varje sektion utser sina egna arbetsmiljöombud.

Utskottet ska samordna och stötta sektionerna i arbetsmiljöfrågor, främja samverkan och utbyte mellan sektioner samt diskutera kårens ställningstaganden i arbetsmiljöfrågor som rör flera utbildningar.

Har du frågor om arbetsmiljö kan du kontakta Consensus Centrala arbetsmiljöombud: camo@consensus.liu.se

Work environment monitoring

According to the Swedish Work Environment Act, students have similar rights as staff. Work
environment therefore includes both students and staff at a workplace. Linköping university’s work
environment policy states that LiU should be seen as an attractive work place with a good physical
and psychosocial work environment. The work environment should be nurtured and developed in
continuously through collaboration between management, staff and students in order to prevent
disability or injury. Preventive action creates a good work environment that benefits everyone in the
work place and in the study environment.

The Work Environment Committee

One of Consensus’ most important assignments is to monitor your work environment to ensure that
it has the best quality possible. This is partly done through Conensus’ Work Environment Committee.
The committee consists of Consensus’ Head of Student Welfare and Support (CAMO) that is the
chairman of the committee. There is also one additional
member of Consensus’ board as well as one Work Environment Representative (AMO) from every
program section. Every section elects their representative independently.
The committee coordinates and supports the sections in matters of work environment, promotes
collaboration and exchange between the sections and discusses Consensus’ decisions in work
environment related matters.
If you have any questions about work environment you can contact Consensus’ CAMO
camo@consensus.liu.se

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade