LUST och studentföreningar


Information in english, see below.


Vad är LUST?

LUST står för Linköpings universitets studentkårer och är ett samarbetsorgan mellan
Consensus, LinTek och StuFF som är de tre kårer som har verksamhet vid LiU.


Vad gör LUST?


LUST är framförallt kårernas samarbetsorgan genom vilket de driver gemensamma
frågor mot universitetet och kommunerna samt tillsätter studeranderepresentanter på
central nivå på Linköpings universitet. LUST arbetar också aktivt med bostadsfrågor och
kämpar för bra studentboenden i Linköping och Norrköping. LUST tar även ett mer
övergripande ansvar för studentaktiviteter vid LiU.

LUST godkänner även studentföreningar vid Linköpings universitet. Att bli en LUST-
godkänd förening innebär bland annat att föreningen får måla sitt märke i
märkesbacken, boka lokaler, medverka vid Kalasmottagningen och mycket mer.


Vad innebär det att vara LUST-godkänd?


Att vara LUST-godkänd förening är att få en stämpel på sin förening som leder till vissa
förmåner och åtaganden. Dessa finns att läsa här.


Vi i LUST startar alltså inte upp nya föreningar utan godkänner endast existerande. På
Skatteverkets hemsida kan ni läsa om hur man startar en förening.

Hur du får din studentförening godkänd

För att bli en LUST-godkänd förening ska föreningen uppfylla vissa krav. Dessa krav
finns att läsa här. Nedan förklaras några punkter.

För att godkännas som studentförening vid Linköpings universitet har LUST ett krav på
att totala antal studenter, alumner och anställda vid LiU inte får understiga 51% av
föreningens totala antal medlemmar, såvida inte särskilda skäl föreligger. Detta ska
framgå i föreningens stadgar vid ansökningstillfället och kan endast ändras i och med föreningens begäran om uteslutning ur gruppen LUST-godkända studentföreningar.

Håll ett årsmöte eller ett konstituerande möte med din förening. Protokollför det mötet
och se till att det blir justerat. Protokollet från det konstituerande mötet skall innehålla
namnen på de personer som blivit invalda i styrelsen och namn på firmatecknare för föreningen. Protokollet skall vara underskrivet och justerat. Det ska också finnas en närvarolista på samtliga personer som varit där.

Utse två stycken kontaktpersoner för föreningen, förslagsvis är en av dessa ordförande.

Ansök genom att fylla i detta formulär. I formuläret ska ni skicka in protokoll från
årsmöte eller konstituerande möte med föreningen, föreningens stadgar samt en ifylld
mall med kontaktuppgifter. Mallen som ska användas finns att hämta här.

LUST-styrelsen har ansökningsperioder för att samla ansökningar och uppdateringar
från studentföreningar inför styrelsemöten. Dessa perioder är som följer:

v. 27-29

v. 36-37

v. 44-45

v. 4-5

v. 14-15

v. 22-23

Efter att ni har skickat in er ansökan kommer ni att tilldelas en kontaktperson som
tillhör någon i LUST-styrelsen. Om/när ansökan är komplett kommer LUST-styrelsen att
meddela LiU detta som slutligen godkänner er ansökan.

Demokratisk och jämlik organisation

Studentföreningen kan bara räkna med att bli godkänd om den är jämlik, vilket innebär
att den inte ifrågasätter eller strider mot principen om alla människors lika värde
oavsett nationalitet, etnisk härkomst, social bakgrund, funktionshinder, sexuell
läggning, politisk åskådning, kön och ålder.

Studentföreningen skall vara demokratisk vilket i detta fall innebär att den skall ha en
styrelse som är vald av medlemmarna och kan avsättas av dessa.

Hantering av kontaktuppgifter

Om man är en LUST-godkänd förening samlar LUST in kontaktuppgifter till föreningen
för LiUs räkning. Då det är LiU som tillhandahåller listan och distribueras till kårerna
och Kårservice vid behov. Dessa aktörer har kontaktuppgifterna för att bland annat
kunna skicka ut information om lokalbokningar, förrådsuthyrning och information
kring ytterligare förmåner.

LUST and student associations


What is LUST?

LUST is short for Linköping University Student Unions and is a joint committee between
Consensus, LinTek and StuFF which are the three student unions that operate at LiU.

What does LUST do?

LUST is first and foremost a joint committee through which the student unions pursue
shared matters towards the university and the municipalities and appoint student
representatives at a central level at Linköping University. LUST also works actively with
housing issues and fights for good student housing in Linköping and Norrköping. LUST
also takes a more general responsibility for student activities at LiU.

LUST also approve student associations at Linköping University. When your student
association becomes LUST-approved you can for example paint your symbol in
märkesbacken, book rooms at LiU, participate at KALAS-mottagningen and a lot more.

What does it mean to be LUST approved?

To become a LUST approved association is to get a seal of approval on your student
association which leads to certain privileges and commitments. You can read about
these here.

This means that LUST does not found new associations but approves already existing
ones. You can read about starting a new associations at Skatteverkets website.

How to get your student association LUST approved

To become a LUST approved association you have to fulfill certain requirements. The
requirements can be read here. Below we will explain some of the requirements further.

To be approved as a student association at Linköping University, LUST has a
requirement that the total amount of students, alumni and employees at LiU need to be
at least 51 % of the association’s total amount of members, as long as special reasons
does not exist. This must be clarified in the by-laws of the association at the time of
application and can only be changed by the association’s request of exclusion from
being a LUST approved student association.

Hold an annual meeting or a formation meeting with your association.

Make sure the
meeting is minuted and that the protocol gets adjusted. The protocol from the formation
meeting shall contain the name of the persons elected into the board and also the name

of the signatory/signatories. The protocol shall be signed and adjusted. It shall also
include a list of all the people attending the meeting.
Assign two contact persons for your association, of which one is usually the president of
the association.

Apply by filling in this form. In the form, you must submit the protocol from your annual
meeting or formation meeting along with the bylaws of your association, as well as a
completed template with contact information to the contact persons. The template can
be found here.

The LUST Board has application periods to collect applications and updates from
student associations prior to board meetings. These periods are as follows:

w. 27-29

w. 36-37

w. 44-45

w. 4-5

w. 14-15

w. 22-23

After submitting your application you will be assigned a contact person from the LUST
board. If/when your application is complete, the LUST board will contact LiU who
approve your application.

Democratic and equal association

The student organization can only expect to become LUST approved if it is equal, which
means that it does not question or go against the principles of equal value of all people
regardless of nationality, ethnicity, social background, disabilities, sexual orientation,
political views, gender or age.

The student association shall be democratic which in this case means that it should have
a board that is elected by the members and can be dismissed by the same.

Handling of contact information

If you are a LUST approved student association, LUST will gather contact information
from the association for LiU. LiU provides the list of the student association’s
information and distribute these to the student unions and Kårservice when necessary.
These parties require the contact information to send out information about room
bookings, storage renting and information regarding further benefits.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade