STYRELSE  |  THE BOARD

KÅRORDFÖRANDE  |  PRESIDENT OF THE BOARD

KÅRORDFÖRANDE | PRESIDENT OF THE BOARD

Filippa Alesand Lundin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 52


Filippa leder arbetet inom kåren och deltar i möten med såväl kommunerna som universitetet på alla nivåer. Hon för också mycket av kontakten med de övriga två studentkårerna vid Linköpings Universitet genom sin position i LUST-styrelsen. På medicinska fakulteten driver Filippa dessutom ett utskott med alla nio sektionsordföranden och är ansvarig för kårens arbete med SFS, Sveriges Förenade Studentkårer. Filippa är examinerad logoped. 


Filippa leads the work within the student union and participates in meetings with both the municipalities and the university at all levels. Through her position in the LUST-board, she also works close with the other two student unions at Linköping University. At the Faculty of Medicine and Health Sciences, Filippa runs a committee with all nine section chairmans and she is responsible for the unions' work with SFS, Sweden's National Union of Students. Filippa is a graduated speech and language pathologist

VICE KÅRORDFÖRANDE | VICE PRESIDENT OF THE BOARD

Wilma Eriksson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-962 55 52


Wilma har huvudsakligen ansvar för kårens ekonomi och näringsliv samt ansvarar för Consensus bil. Tillsammans med kårordförande bildar hon Consensus presidium och agerar Filippas högra hand i många lägen. Wilma är också kårens Norrköpingsansvarige och för studenternas talan på möten och andra arbetsgrupper i Norrköping. Wilma är examinerad logoped. 


Wilma is mainly responsible for the unions' economy and business as well as the Consensus car. Together with the president of the board, she forms the Consensus Bureau and acts as a right hand to Filippa in many situations. Wilma is also responsible for the unions' work with Norrköping and speaks on behalf of the students at meetings and other working groups in Norrköping. Wilma is a graduated speech and language pathologist.

UTBILDNINGSUTVECKLARE | HEAD OF EDUCATIONAL AFFAIRS

Vacant - Contact CAMO (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 20


UU har det övergripande ansvaret för utbildningsrelaterade frågor såsom utbildningskvalitet, kursplaner, examinationer, praktik (VFU) med flera samt sköter studentärenden kopplat till detta. UU leder även ett utskott med utbildningsbevakare från alla sektioner på Medicinska fakulteten.


UU has the overall responsibility for education-related issues such as educational quality, course syllabi, examinations, internships (VFU), and more, and handles student matters linked to it. UU also runs a committee with educational officers from all sections at the Faculty of Medicine and Health Sciences.

STUDIESOCIALT ANSVARIG  |  HEAD OF STUDY SOCIAL AFFAIRS

STUDIESOCIALT ANSVARIG | HEAD OF STUDY SOCIAL AFFAIRS

Elina Forsberg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

073-940 55 21


Elina är huvudansvarig för mottagningen av nya studenter på den Medicinska Fakulteten under både vår- och höstterminen. Utöver mottagningen ansvarar SA för diverse studiesocialt relaterade frågor och händelser i Consensus. Elina är examinerad fysioterapeut.


Elina is primarily responsible for the reception of new students at the Faculty of Medicine and Health Sciences during both spring and autumn semesters. In addition, SA is also responsible for various study social related matters and events within Consensus. Elina has graduated from the physiotherapy programme.

CENTRALT ARBETSMILJÖOMBUD | HEAD OF STUDENT WELFARE AND SUPPORT

Kajsa Ward
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

073-981 50 25


CAMO ansvarar för frågor som rör arbetsmiljö, lika villkor och studenthälsa vid Medicinska Fakulteten. CAMO leder ett arbetsmiljöutskott med sektionernas arbetsmiljöombud. Kajsa är examinerad fysioterapeut.


CAMO is responsible for issues related to work environment, equal opportunities, and student health at the Faculty of Medicine. CAMO runs a work environment committee with the sections' work environment representatives. Kajsa has graduated from the physiotherapy programme.

MÖTESORDFÖRANDE  |  MEETING CHAIRMAN

MÖTESORDFÖRANDE | MEETING CHAIRMAN

Hanna Sjöblom

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Consensus mötesordförande är den som sköter det som har med styrelsemötena att göra; innan, under och efter. Hanna studerar på Läkarprogrammet.


The Consensus meeting chairman handles what has to do with the board meetings; before, during and after. Hanna is studying at the medical programme.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Tawfik Fada
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


Tawfik är styrelseledamot som hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. Tawfik studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet. 


Tawfik is a board member who helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. Tawfik is studying at the experimental and industrial biomedicine program.

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Vacant - Contact other board members


En styrelseledamot hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. 


A board member helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. 

STYRELSELEDAMOT | BOARD MEMBER

Vacant - Contact other board members


En styrelseledamot hjälper till med Consensus arbete och driver projekt i och kring kårverksamheten. 


A board member helps with the work within Consensus and runs projects in and around the student union. HANDLÄGGARE  |  ADMINISTRATORS

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG | MARKETING MANAGER

Anna Nordlander
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Anna är kårens resurs för grafiskt material, tryck och marknadsföring. Tillsammans med Mattias är hon dessutom administratör för Consensus nätverk, sociala medier och hemsida. Anna studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet


Anna is the student unions' resource for graphic material, printing and marketing. Together with Mattias, she is also the administrator of Consensus' network, social media and website. Shivani is studying at the experimental and industrial biomedicine program

CAFÉCHEF | CAFÉ MANAGER

Łucja Biechońska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Łucja är chef för Café Örat. Hon ser till att driften av Café Örat fungerar som det ska och att det finns caféarbetare. Hon leder även Cafégruppens arbete. Łucja studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet.


Łucja is the Café Manager of Café Örat. She ensures that Café Örat works as it should and that the café has workers. She also runs the work of the Café Group. Łucja is studying at the experimental and industrial biomedicine program. 

PUBCHEF | PUB MANAGER

Sebastian Jonsson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som pubchef är Sebastian ansvarig för Pub Örat, vilken hålls ett antal gånger per termin på kårhus Örat. Pubchefen planerar pubar tillsammans med pubstyrelsen. Sebastian studerar på experimentell- och industriell biomedicinprogrammet


As pub manager, Sebastian is responsible for Pub Örat, which is held a few times each semester at Kårhus Örat. The pub manager is planning pubs together with the pub board. Sebastianis studying at the experimental and industrial biomedicine program.

PROJEKTLEDARE CARMA | PROJECT LEADER CARMA

Richard Andersson
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som projektledare för CARMA arbetar Richard med att planera och genomföra Consensus arbetsmarknadsmässa (CARMA). Richard studerar på sjuksköterseprogrammet


As project leader for CARMA, Richard works on planning and implementing the Consensus Job Fair (CARMA). Richard is studying at the nursing program.

INTERNATIONELLT ANSVARIG | PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF CONSENSUS

Vanna Ullén 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Som internationellt ansvarig är Vanna anställd av MedFak International som handläggare i Consensus och utgör på så vis en länk mellan kåren och Medfak international. Hon verkar för att driva internationaliseringsperspektivet inom Consensus arbete och har också ett internationellt utskott med de internationellt ansvariga från alla sektioner på Medicinska Fakulteten. 


As the President of the International committee of Consensus, Vanna is employed by MedFak International as an administrator in Consensus and thus constitutes a link between the union and MedFak International. Shee works with the internationalisation perspective within Consensus work and also has an international committee with the international managers from all sections at the Faculty of Medicine and Health Sciences. 

Medlemsansvarig | Members-responsible

Medlemsansvarig | Members-responsible

Mattias Johansson

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mattias har huvudsakligen ansvar för medlemsrelaterade frågor och samordning och planering av medlemsrekrytering samt administration av Consensus olika sidor och system. Mattias är även delaktig i marknadsföringen av kåren.


Mattias is mainly responsible for member-related issues and coordination and planning of member recruitment as well as administration of Consensus' various pages and systems. Mattias is also involved in the marketing of the corps.

Studentrepresentantsansvarig | Student-representative officer

Arvid Nielsen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SRA har huvudsakligen ansvar för rekrytering och tillsättande av studentrepresentanter. SRA är även samordnande för Consensus deltagande i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) aktiviteter.


SRA is mainly responsible for the recruitment and appointment of student-representatives. SRA also coordinates Consensus' participation in Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) activities.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga linkopingkommun farg liggande

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2024 Consensus - Alla rättigheter reserverade