Vanliga frågor

Frågor och svar om utbildning och examination

Kan jag överklaga ett betygsbeslut?

Betygsbeslut kan inte överklagas då examinatorn är ensam och högsta beslutsfattare, men du kan som student begära omprövning av betygsbeslutet och då är det upp till examinatorn att ta beslutet. HF kap 6. Man ska då skriva vilka frågor man vill ha omprövade och varför man anser att man skulle fått mer poäng på just dessa. Använd din studentmail för att maila examinatorn. Rättelse av betygsbeslut kan ske i både positiv och negativ riktning vid uppenbara skriv- och räknefel eller fel inrapportering i LADOK. Betyg kan omprövas i positiv riktning om det är uppenbart oriktigt. Sådana ändringar görs av examinator. Betyg kan ändras från G till UK ifall fusk eller annat vilseledande framkommer – eller vid rättelse av uppenbara skrivfel (RE sid 62. Examinatorn ska inte ompröva sitt beslut utifrån ändrade bedömningskriterier.

Omprövning av betygsbeslut enligt regelverk
Högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

Förvaltningslagen (27 §)
En omprövning innebär att examinator åter gör en bedömning av sitt beslut. Finner examinator att ett betygsbeslut är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning ska hen ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks (FL 27 §). Omprövning kan även ske på examinators initiativ om denne upptäcker att omständigheterna i 6 kap. 24 § HF är uppfyllda.

LiU’s lokala regelverk

Se "Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings Universitet" DNR-LIU-00920. 

 

Vilken roll har examinatorn?
Har jag som student rätt att byta examinator?
Hur många examinationstillfällen har jag?
Vilka regelverk finns det gällande examination?
När och hur får jag reda på information om examinationen?
Får tentan skrivas när som helst?
Vet examinatorn vem som skriver tentamen?
Vad händer om jag inte har lämnat in hemtentamen i tid?
Vad händer om man har lämnat in en uppsats efter deadline?
Hur lång tid innan en omtentamen måste högskolan meddela datum för omtentamen?
Hur kort tid efter ordinarie tentamen får omtentamen ges?
Får jag som student återkalla en inlämnad tentamen?
Vad gäller om min examinator och min handledare har olika åsikter om nivån på min uppsats?
Vad händer om jag blir underkänd på min VFU två gånger?
Måste alla handlingar finnas tillgängliga?
Hur utformas en examination/tenta?
Får man examineras dubbelt på moment?
Vad händer om något händer med min tenta som jag inte rår över?
Hur lång tid får det ta för min examination att rättas?
Vilken feedback har jag rätt till när jag får tillbaka min examination?
Vilken hjälp kan jag få om jag blivit underkänd på en tenta?
Hur granskas tentor för att se att de håller rätt nivå?
Hur många schemalagda timmar får man i veckan?
Vad ska en kurs- och utbildningsplan innehålla?
Vad säger en kursplan?
Är tentatorn skyldig att meddela studenterna innan tentamen om hur tentan kommer rättas och t ex berätta om det finns frågor som väger tyngre?
Kan jag begära omrättning av min tenta?
Jag har glömt anmäla mig till tentan men vill tenta, kan jag tenta ändå?
Hur kan jag schemaläggas på VFU?
Tentamen under pandemin

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Kungsgatan 40, Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan
Universitet
601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2021 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss