POSTBESKRIVNINGAR

HELTIDARE
Att vara heltidare i en studentkår innebär, som namnet antyder, att man tar uppehåll från sina studier för att arbeta med studentinflytande. Att bli heltidare är ett ganska stort steg, men medför också en erfarenhet för livet. Det är svårt att tänka sig ett mer varierande uppdrag; alltifrån sena möteskvällar för att planera kårens arbete, till att stötta studenter som råkat illa ut eller att träffa rektor och diskutera campus utformning. Allra bäst bild av hur det är kan ges av nuvarande heltidare/presidium – Jacob, Louise, Gustaf, Oskar och Thea. Nedan finner du sammanfattad information om de olika posterna och här hittar du de arbetsordningar som styr uppdragen.

När man blir förtroendevald som heltidare får man också ett heltidsarvode, vilket innebär att man får betalt för att utföra ett uppdrag. Till skillnad från lön kan man alltså jobba hur mycket, eller lite, som helst för samma peng – det handlar bara om att man ska utföra det uppdrag man tagit på sig.

De heltidsposter som finns är följande:

 • Kårordförande. Du leder kårens verksamhet. Du är spindeln i nätet och håller ihop organisationens arbete. Du ansvarar tillsammans med vice kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för studentkårens ekonomi. Dessutom är du studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) och mycket annat. Tillsammans med vice kårordförande utgör du Consensus Presidium (= Consensus ledarstab), samt ansvarar för samarbetet med sektionerna och de andra kårerna (LinTek och StuFF) vid Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande kårordförande Jacob.

 • Vice kårordförande. Du ansvarar för Consensus externa arbete, i form av kommunsamarbete såväl som arbete med Consensus Arbetsmarknadsmässa (CARMA) och samarbete med framtida arbetsgivare. Du ansvarar tillsammans med kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för studentkårens ekonomi. Dessutom ansvarar du, med hjälp av marknadsföringsansvarig, för arbetet med hur Consensus synliggörs och hur information sprids (gentemot studenter, i press med mera). Tillsammans med kårordförande utgör du Consensus Presidium (= Consensus ledarstab), samt ansvarar för samarbetet med sektionerna och de andra kårerna (LinTek och StuFF) vid Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande vice kårordförande Louise.

 • Utbildningsutvecklare. Du bär huvudansvaret för Consensus arbete gällande utbildningarnas kvalitet, vilket bland annat innebär att du leder utbildningsutskottets verksamhet samt är studentrepresentant i bland annat utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Du samarbetar också mycket med de andra kårerna (LinTek och StuFF) vad gäller utbildningsfrågor som berör hela Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande utbildningsutvecklare Thea.

 • Studiesocialt ansvarig: fokus mottagning (SAm) Du bär huvudansvaret för mottagningen, men även andra studiesociala event. Som SA kommer det att vara ett nära samarbete med andra SA på de andra kårerna (LUST-S), detta innebär kontinuerliga möten (varje/varannan vecka) med LUST-S men även väldigt många gemensamma möten generellt. Att vara ansvarig för mottagningen gör att det är du som ska se till att allting går som planerat och följer mottagningspolicyn, det är också även oftast du som har extern kontakt med till exempel kommunen! Väldigt mycket arbete kommer ske tillsammans med mottagningssamordnaren som är den som ska ha mest kontakt med andra kårers mottagningssamordnare och styra upp planering av t.ex. boknings och planeringsmöten. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande studiesocialt ansvarige Gustaf.

 • Studiesocialt ansvarig: fokus arbetsmiljö (SAc) Du är kårens huvudansvarig för arbetsmiljö, du är centralt arbetsmiljöombud för studenterna och arbetar därefter. Detta innebär att du bland annat driver arbetsmiljöutskottet där studentarbetsmiljöombud på varje sektion medverkar. Utskottet är din huvudkälla på information angående arbetsmiljön, men det finns fler källor såsom enkäter m.m. Du kommer sedan ta dessa frågor och information som du får från studenterna och lyfter dessa i olika forum på LiU där du driver dessa frågor, exempel på detta kan vara husmöten eller lokalforum. Där diskuteras både fysisk och psykisk arbetsmiljö i frågor som kan röra allt från städscheman till inköp av ståbord eller utformning av lokaler. Som SAc behöver du även ta emot studentärenden, det kan vara allt från att någon känner sig kränkt eller diskriminerad till grövre trakasserier eller våldsbrott. Målet är inte att du ska vara en lösning på alla problem (då du varken har utbildning eller arbetslivserfarenhet av detta) utan du ska vara en kontaktperson och försöka hjälpa till att medla, kalla till möten och/eller lyfta ärenden i rätt forum. Bäst koll på vad detta innebär har nuvarande SAc Oskar. 

DELTIDARE
Allt engagemang i Consensus, som inte är på heltid, är på deltid. Ganska logiskt egentligen. Omfattningen av deltidsuppdraget kan hursomhelst variera kraftigt, och det finns en mängd olika poster att söka. De deltidsposter som finns är i samtliga fall arvoderade av Consensus (undantaget internationellt ansvarig som istället avlönas av Medicinska fakulteten), med ett arvode som står i proportion till omfattning och ansvar. Nedan finner du sammanfattad information om de olika posterna och här hittar du de arbetsordningar som styr uppdragen.

Nedan följer de deltidsposter som ingår i Consensus centrala organisation:

 • Övriga styrelseledamöter (4 stycken, varav en väljs till styrelsens mötesordförande). De deltidsvalda styrelseledamöterna är en jätteviktig del av Consensus verksamhet; detta eftersom man samtidigt är student. Uppdraget innebär dels att man som del i styrelsen ansvarar för Consensus verksamhet i dess helhet, dels innebär det att man riktar in sig mot det som intresserar. Detta kan innebära att en ledamot jobbar mer med arbetsmiljö, medan en annan arrangerar studiesociala event och en tredje sitter i Medicinska fakultetens utbildningsnämnd. Bäst koll på vad detta innebär har nuvarande ledamöter Hanna, Thea, Sophia och Erik.

 • Kårstyrelsens mötesordförande (en av de övriga styrelseledamöterna). Styrelsens mötesordförande leder styrelsens möten, men samordnar också kallelser och mötesinnehåll i dialog med kårordförande. Styrelsens mötesordförande bör ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete.

 • Marknadsföringsansvarig. Som marknadsföringsansvarig ansvarar du för marknadsföring av kåren (bland annat genom att designa tryckmaterial) och bör vara intresserad av samt ha grundläggande kunskaper i hur man jobbar med exempelvis foto och affischer. Man får stöd av vice kårordförande, som ansvarar för helheten kring hur Consensus syns och hörs. Lite inspiration kring hur kåren marknadsför sig kan man få i Consensus grafiska profil. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande marknadsföringsansvarig Mia.

 • Caféchef. Som caféchef driver du den dagliga verksamheten på Café Örat. Det innebär att du leder cafégruppen och övrig personal, samt ansvarar för caféets ekonomi tillsammans med Consensus presidium.

 • Projektledare för CARMA. Som projektledare för CARMA planerar och genomför du Consensus arbetsmarknadsmässa. Detta innebär bland annat rekrytering av projektgrupp, utformning av mässan och kontakt med företag samt utställare. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande projektledare Linnea.

 • Internationellt ansvarig. Anställs och avlönas av Medfak International men ingår i övrigt i Consensus centralt engagerade. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande internationellt ansvarig Ida.

Nedan följer övriga deltidsarvoderade uppdrag inom Consensus:

 • Fullmäktigeordförande. Ordförande och sammankallande för fullmäktige, Consensus högsta beslutande organ.
 • Vice fullmäktigeordförande. Bistår fullmäktigeordförande samt sköter det praktiska kring fullmäktigemötena.
 • Fullmäktiges sekreterare. Ansvarar för protokollförande vid fullmäktiges möten.
 • Sakrevisor. Granskar under året löpande kårstyrelsens arbete, och uttalar sig efter året kring huruvida styrelsen bör ges ansvarsfrihet för det gångna året.

CONSENSUS KONTOR

Kårhus1

Kårhuset Örat ligger precis utanför entren vid campus US och erbjuder studenterna studieplatser, café och festlokal. Högst upp finns Consensus kontor.

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus.

WEBBADMINISTRATÖR

GRAFISKT MATERIAL

VÅRA VÄNNER


 Svart logga

Kontakta oss


Besöks- & postadress Linköping

Consensus Medicinska fakultetens studentkår, Kårhus Örat, US-området ingång 73, 581 85 Linköping

Besöksadress Norrköping

Västgötegatan 15 (Holmbogränden), Kårhus Trappan

Postadress Norrköping

Kårhuset Trappan Universitet, 601 74 Norrköping

Org. nr

822003-1564

Copyright © 2019 Consensus - Alla rättigheter reserverade

Design & utveckling av Vallagruppen Webbyrå

Följ oss