Postbeskrivningar

Heltidare

Att vara heltidare i en studentkår innebär, som namnet antyder, att man tar uppehåll från sina studier för att arbeta med studentinflytande. Att bli heltidare är ett ganska stort steg, men medför också en erfarenhet för livet. Det är svårt att tänka sig ett mer varierande uppdrag; alltifrån sena möteskvällar för att planera kårens arbete, till att stötta studenter som råkat illa ut eller att träffa rektor och diskutera campus utformning. Allra bäst bild av hur det är kan ges av nuvarande heltidare/presidium – Jacob, Axel, Gustav och Josefine. Nedan finner du sammanfattad information om de olika posterna och här hittar du de arbetsordningar som styr uppdragen.

När man blir förtroendevald som heltidare får man också ett heltidsarvode, vilket innebär att man får betalt för att utföra ett uppdrag. Till skillnad från lön kan man alltså jobba hur mycket, eller lite, som helst för samma peng – det handlar bara om att man ska utföra det uppdrag man tagit på sig.

De heltidsposter som finns är följande:

 • Kårordförande. Du leder kårens verksamhet. Du är spindeln i nätet och håller ihop organisationens arbete. Du ansvarar tillsammans med vice kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för studentkårens ekonomi. Dessutom är du studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) och mycket annat. Tillsammans med vice kårordförande utgör du Consensus Presidium (= Consensus ledarstab), samt ansvarar för samarbetet med sektionerna och de andra kårerna (LinTek och StuFF) vid Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande kårordförande Jacob.
 • Vice kårordförande. Du ansvarar för Consensus externa arbete, i form av kommunsamarbete såväl som arbete med Consensus Arbetsmarknadsmässa (CARMA) och samarbete med framtida arbetsgivare. Du ansvarar tillsammans med kårordförande och med hjälp av kunnig ekonomitjänst för studentkårens ekonomi. Dessutom ansvarar du, med hjälp av marknadsföringsansvarig, för arbetet med hur Consensus synliggörs och hur information sprids (gentemot studenter, i press med mera). Tillsammans med kårordförande utgör du Consensus Presidium (= Consensus ledarstab), samt ansvarar för samarbetet med sektionerna och de andra kårerna (LinTek och StuFF) vid Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande vice kårordförande Axel.
 • Utbildningsutvecklare. Du bär huvudansvaret för Consensus arbete gällande utbildningarnas kvalitet, vilket bland annat innebär att du leder utbildningsutskottets verksamhet samt är studentrepresentant i bland annat utbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten. Du samarbetar också mycket med de andra kårerna (LinTek och StuFF) vad gäller utbildningsfrågor som berör hela Linköpings universitet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande utbildningsutvecklare Josefine.
 • Studiesocialt ansvarig. Du bär huvudansvaret för Consensus arbete med studenternas arbetsmiljö. Du är centralt arbetsmiljöombud för studenterna på Medicinska fakulteten, och samordnar arbetet i arbetsmiljöutskotten vid Campus US respektive Campus Norrköping. Detta innebär att du jobbar i nära samarbete med såväl studiesocialt ansvariga vid övriga kårer (LinTek och StuFF), som arbetsmiljöansvariga vid Linköpings universitet och Medicinska fakulteten. Utöver detta är du också ansvarig för Consensus studiesociala arbete, vilket bland annat innefattar mottagning och att samordna det studiesociala utskottets verksamhet. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande studiesocialt ansvarige Gustav.

Deltidare

Allt engagemang i Consensus, som inte är på heltid, är på deltid. Ganska logiskt egentligen. Omfattningen av deltidsuppdraget kan hursomhelst variera kraftigt, och det finns en mängd olika poster att söka. De deltidsposter som finns är i samtliga fall arvoderade av Consensus (undantaget internationellt ansvarig som istället avlönas av Medicinska fakulteten), med ett arvode som står i proportion till omfattning och ansvar. Nedan finner du sammanfattad information om de olika posterna och här hittar du de arbetsordningar som styr uppdragen.

Nedan följer de deltidsposter som ingår i Consensus centrala organisation:

 • Övriga styrelseledamöter (5 stycken, varav en väljs till styrelsens mötesordförande). De deltidsvalda styrelseledamöterna är en jätteviktig del av Consensus verksamhet; detta eftersom man samtidigt är student. Uppdraget innebär dels att man som del i styrelsen ansvarar för Consensus verksamhet i dess helhet, dels innebär det att man riktar in sig mot det som intresserar. Detta kan innebära att en ledamot jobbar mer med arbetsmiljö, medan en annan arrangerar studiesociala event och en tredje sitter i Medicinska fakultetens utbildningsnämnd. Bäst koll på vad detta innebär har nuvarande ledamöter Hanna, Axel, Mia och Alexander.
 • Kårstyrelsens mötesordförande (en av de övriga styrelseledamöterna). Styrelsens mötesordförande leder styrelsens möten, men samordnar också kallelser och mötesinnehåll i dialog med kårordförande. Styrelsens mötesordförande bör ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete.
 • Marknadsföringsansvarig. Som marknadsföringsansvarig ansvarar du för marknadsföring av kåren (bland annat genom att designa tryckmaterial) och bör vara intresserad av samt ha grundläggande kunskaper i hur man jobbar med exempelvis foto och affischer. Man får stöd av vice kårordförande, som ansvarar för helheten kring hur Consensus syns och hörs. Lite inspiration kring hur kåren marknadsför sig kan man få i Consensus grafiska profil. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande marknadsföringsansvarig Agnes.
 • Caféchef. Som caféchef driver du den dagliga verksamheten på Café Örat. Det innebär att du leder cafégruppen och övrig personal, samt ansvarar för caféets ekonomi tillsammans med Consensus presidium.
 • Projektledare för CARMA. Som projektledare för CARMA planerar och genomför du Consensus arbetsmarknadsmässa. Detta innebär bland annat rekrytering av projektgrupp, utformning av mässan och kontakt med företag samt utställare. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande projektledare Damon.
 • Internationellt ansvarig. Anställs och avlönas av Medfak International men ingår i övrigt i Consensus centralt engagerade. Bäst koll på vad det innebär har nuvarande internationellt ansvarig Leo.

Nedan följer övriga deltidsarvoderade uppdrag inom Consensus:

 • Fullmäktigeordförande. Ordförande och sammankallande för fullmäktige, Consensus högsta beslutande organ.
 • Vice fullmäktigeordförande. Bistår fullmäktigeordförande samt sköter det praktiska kring fullmäktigemötena.
 • Fullmäktiges sekreterare. Ansvarar för protokollförande vid fullmäktiges möten.
 • Sakrevisor. Granskar under året löpande kårstyrelsens arbete, och uttalar sig efter året kring huruvida styrelsen bör ges ansvarsfrihet för det gångna året.