Föreslagen eller inte – vad händer nu?

Valberedningens uppdrag är att föreslå den kandidat som man tror passar bäst till respektive uppdrag. Detta kan ibland vara en riktigt svår uppgift. Man väger in faktorer som personlig lämplighet, tidigare erfarenhet, vilja att engagera sig samt hur man tror att individen passar i den grupp av förtroendevalda som man föreslår. När valberedningen har bestämt sig vilka personer man ska föreslå på respektive post tar man kontakt med alla individer som efter intervju fortfarande varit intresserade av att bli valda, och berättar för respektive person ifall denne blivit föreslagen eller ej. Har man inte blivit föreslagen har man då möjlighet att motkandidera på Val-FUM den 8 april. Motkandidatur skall meddelas fullmäktigeordförande David Olander senast sju (7) dagar innan Val-FUM. Se paragraf 5:18 i Consensus stadga och viktiga datum.

Valberedningens förslag

Kårordförande: vakant
Vice kårordförande: vakant
Utbildningsutvecklare: Josefin Norlander
Studiesocialt ansvarig: Vakant
Mötesordförande: Jacob Larsson
Styrelseledamot: Alexander Busk, Axel Lund, Hanna Östenberg, Maria Andersson
Marknadsföringsansvarig: Agnes Lundblad Karlsson
CARMA-projektledare: Damon Frampton
Caféchef: Axel Limbäck
Qurator: Vakant
Pro qurator: Vakant
FUM-sekreterare: Vakant
Sakrevisor: Vakant

Val-FUM

På fullmäktige den 8 april (Val-FUM) är det upp till fullmäktiges ledamöter att besluta om vem ska väljas till respektive post. Om valberedningen har lyckats med sitt arbete finns det då en kandidat till varje post (valberedningens förslag). Denna kandidat ställs mot eventuella andra intresserade (motkandidater).

Själva valprocessen går till så att varje kandidat (även om det bara finns en) intervjuas av fullmäktige, där syftet är att fullmäktige ska försäkra sig om att man väljer en lämplig kandidat. Intervjuerna brukar ta olika lång tid; kandiderar man till kårordförande kanske man intervjuas i en halvtimme, medan kandidat till qurator kanske bara intervjuas i 5-10 minuter. Finns det flera kandidater till en post (dvs. om det finns motkandidater) sker val genom sluten omröstning; endast valresultat (ej rösternas fördelning) offentliggörs.