Slutgiltig kallelse och handlingar FUM 3, 30/11

Under nästa fullmäktigemöte då bland annat mottagningspolicy, verksamhetsplan och Consensus externa utskott ska diskuteras. Dessutom så ska det väljas en ny valberedning inför valet av nästa verksamhetsårs engagerade! Då det för närvarande är lite problem med filuppladdning på Consensus hemsida kan handlingarna ej bifogas till detta inlägg. Därför följer föredragningslistan nedan i punktform. Vill du ha tillgång till handlingar, kontaka då Qurator David Olander på qurator@consensus.liu.se.

01 Mötets öppnande
02 Val av justeringspersoner tillika rösträknare
03 Mötets behöriga utlysande
04 Justering av röstlängden
05 Adjungeringar
06 Anmälan av övriga frågor
07 Fastställande av föredragningslistan
08 Föregående mötesprotokoll
09 Beslutsuppföljning
10 Information
10.1 Information från styrelsen (Bilaga 1, föredragande styrelsen)
11 Interpellationer/enkla frågor
12 Bordlagda ärenden
13 Beslutspunkter
13.1 Val av valberedningens ordförande
13.2 Val av valberedningens ledamöter
13.3 Val av Projektledare CARMA
14 Propositioner
14.1 Revidering av Mottagningspolicyn (Bilaga 2-4, föredragande styrelsen)
14.2 Delegationsledare SFSFUM (Bilaga 5, föredragande styrelsen)
15 Motioner
15.1 Stadgeändring gällande Projektledare CARMA (Bilaga 6-9, föredragande motionärer)
16 Diskussionspunkter
16.1 Revision Visionsdokument (Bilaga 10, föredragande styrelsen)
16.2 Consensus verksamhetsplan 17/18 (Bilaga 11, föredragande styrelsen)
16.3 Verksamhetsförändring gällande Consensus Externa utskott (Bilaga 12, föredragande styrelsen)
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

Slutgiltig föredragningslista och handlingar FUM 2 16/17

Hjärtligt välkomna till Consensus FUM 2 16/17! På detta möte kommer vi bland annat besluta om huruvida Pub Örat ska införas i Consensus ordinarie verksamhet, diskutera revidering av Visionsdokument och mycket mycket annat. Samtliga handlingar till mötet finner du nedan, eller om du vill kan du ladda ner samtliga på en gång i form av en ZIP-fil genom denna länk. Lokal, tider och annan praktisk information finns i tidigare utskick till Fullmäktige, medan du som enskild medlem finner tid och plats i föredragningslistan och får gärna höra av dig till qurator@consensus.liu.se om du vill närvara.

Varmt välkomna!